Jak możesz pomóc? Jak możesz się zaangażować?

Globalny kryzys migracyjny dotyczy ponad 60 milionów osób, w tym 20 milionów uchodźców i uchodźców wewnętrznych. Z samej Syrii, po wybuchu wojny domowej, uciekło niemal 5 milionów ludzi. Przedstawiamy wybrane organizacje, które działają na rzecz ofiar wojen, konfliktów i prześladowań.

Dołącz. Pomóż.

Kryzys migracyjny

W latach 2015 i 2016 do krajów Unii Europejskiej przybyła największa ilość uchodźców od czasów II wojny światowej. Są wśród nich uciekinierzy z krajów Afryki Północnej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu (w tym Syrii), Europy Wschodniej i Kaukazu, gdzie toczą się wojny i mają miejsce prześladowania. Kraje Unii mają obowiązek udzielenia schronienia osobom starającym się o nadanie statusu uchodźcy (mówi o tym Konwencja Genewska). Prawo to, a także otwartość wewnątrzunijnych granic i sytuacja ekonomiczna sprzymierzonych państw czynią z nich cel dramatycznej i często bardzo niebezpiecznej tułaczki większości uchodźców.

Wobec ilości przybyszy, w Unii zabrakło odpowiednich procedur przyjmowania uchodźców, co spowodowało chaos i spadek poparcia dla udzielania im pomocy, a w konsekwencji również brak solidarności w obliczu kryzysu pomiędzy krajami członkowskimi. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się kraje graniczne, m.in. Grecja i Włochy oraz nienależąca do UE Turcja, do których napłynęła największa liczba uchodźców.

 
ROZWIŃ

Inicjatywa nieformalna wspiera i inicjuje działania na rzecz poprawy losów uchodźców w Polsce i w Europie. Angażuje różne środowiska w akcje pomocowe i medialne. Prowadzi portal edukacyjno-informacyjny uchodzcy.info

《 Manifestacja, wrzesień 2015, Warszawa, fot. Julia Rościszewska

Fundacja pracuje z dziećmi mieszkającymi w ośrodku dla cudzoziemców na warszawskim Targówku oraz prowadzi integracyjny program sportowy „Etnoliga”.

《 Fot. Fundacja dla Wolności

Prowadzi punkty pomocowe w Warszawie i Łomży, gdzie oferuje bezpośrednią, darmową pomoc integracyjną, socjalną, prawną, psychologiczną i zawodową dla cudzoziemek i cudzoziemców. Prowadzi kursy języka polskiego, organizuje
wydarzenia kulturalne, edukacyjne. Organizuje również zbiórki na rzecz uchodźców i uchodźczyń.

《 Fot. Michał Sacharewicz

Fundacja praktycznie wspiera uchodźców w Polsce – udziela informacji w kwestiach prawnych, rynku pracy, szkolnictwa i opieki lekarskiej. Środki na działania Fundacji można przekazać na wyodrębnione konto. Refugee.pl zachęca także do zorganizowania debaty, wykładu, pokazu zdjęć lub filmu na temat uchodźców.

《 Fot. Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert

Fundacja oferuje szeroko rozumiane, adekwatne kulturowo oraz dostępne językowo wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne i środowiskowe oraz identyfikację i pomoc w zabezpieczeniu potrzeb tzw. grup wrażliwych – osób o szczególnych potrzebach, takich jak osoby:

  • po doświadczeniu tortur, przemocy,
  • z niepełnosprawnościami,
  • z zaburzeniami psychicznymi,
  • samodzielnie wychowujące dzieci,
  • LGBTQ itd.

w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce (w staraniach o uzyskanie statusu uchodźcy lub innej formy ochrony).

《 Fot. Fundacja Różnosfera

Grupa nieformalna niesie pomoc uchodźcom, m.in. koczującym na przejściu granicznym z Białorusią, prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną, działa na rzecz porozumienia i dialogu.

《 Parada Równości, 11 czerwca 2016 r., uczestnictwo w imię solidarności z innymi grupami walczącymi o prawa człowieka, fot. Inicjatywa Dom Otwarty

Fundacja działa na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce. Wspiera działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi różnych kultur.

《 Ośrodek dla uchodźców na warszawskim Targówku, fot. Polskie Forum Migracyjne

Platforma internetowa, która umożliwia Polakom wynajmowanie uchodźcom pokojów we własnym domu lub mieszkaniu. W ten sposób otwiera drogę do integracji, wzajemnego poznania i przełamywania stereotypów. Oprócz tego każdy uchodźca w programie jest objęty indywidualnym wsparciem wolontariusza. Od listopada 2016 roku RWP działa jako program Fundacji Ocalenie.

《 Fot. Refugees Welcome Polska

Misją Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest zapewnienie spójności społecznej poprzez działanie na rzecz równości wszystkich ludzi wobec prawa. Prowadzimy bezpłatne poradnictwo prawne i integracyjne dla migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o ten status wraz z reprezentowaniem ich przed organami państwowymi. Prowadzimy też działalność informacyjną, strażniczą i rzeczniczą oraz realizujemy projekty mające na celu wsparcie wymiany międzypokoleniowej i międzykulturowej.

《 Fot. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej